Om föreningen
DIS-VÄST är en regionförening i västra Sverige vars medlemmar är intresserade av såväl släktforskning som datorer. Föreningen har en omtyckt mötesverksamhet med föredrag och demonstrationer av program m.m. Vi har två vårmöten och två höstmöten varje år varav det första vårmötet också är vårt årsmöte. Dessa möten har vi på olika platser i västra Sverige. Vi har ingen egen möteslokal utan flyttar omkring våra möten i västra Sverige efter medlemmarnas egna önskemål.

Föreningen DIS (Datorhjälp i Släktforskningen) har 8 regionföreningar,varav DIS-VÄST är den västliga och äldsta, grundad 1987.


DIS hade i maj 2009 - 26 290 medlemmar.
DIS utvecklar olika hjälpmedel för släktforskare, bl.a. släktforskningsprogrammet DISGEN som säljs till medlemmarna, de använder detta så som ett kraftfullt verktyg i sitt forskningsarbete. Även Hembygdsforskare har stor nytta av programmet.
Är du intresserad av att bli medlem? Gå in på "Bli medlem" i menyn. Välkommen!

Kort fakta:
1987 19/9 grundades DIS-VÄST och är DIS äldsta regionförening.
1995 16/8 fanns vi på Internet med egen hemsida.
2000 juli fick vi ny adress http://www.dis-vast.o.se/ till hemsidan.
2002-12-31, DIS-VÄST har 1.842 medlemmar.
2003-12-31, DIS-VÄST har 2.064 medlemmar.
2004-12-31, DIS-VÄST har 2.341 medlemmar.
2005-12-31, DIS-VÄST har 2.540 medlemmar.
2006-12-31, DIS-VÄST har 2.757 medlemmar.
2007-12-31, DIS-VÄST har 2.770 medlemmar.
2008-01-29, DIS-VÄST har 2.779 medlemmar.
2008-12-31, DIS-VÄST har 2.854 medlemmar.

S T A D G A R

för föreningen DIS-VÄST, antagna vid föreningsmöte 1988-03-27, reviderade vid årsmötena 1988-09-25,
1991-11-09, 1998-11-07 samt föreningsmötet 1999-02-27. Beslut om ytterligare ändringar togs på årsmötet 2000-12-02 och slutgilltligt på föreningsmötet 2001-03-10.

1. FÖRENINGENS NAMN OCH ÄNDAMÅL

a. Föreningens namn är DIS-VÄST

b. Föreningens syfte är att inom regionen Västra Götalands, Hallands och Värmlands län bedriva verksamhet i överensstämmelse med målsättningen inom föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen (DIS), som är "att undersöka och utveckla möjligheter att utnyttja datorhjälp i släktforskningen och sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera svensk släktforskning."

2. MEDLEMSKAP

Som medlem i DIS-VÄST kan antas envar som erlägger beslutad medlemsavgift och är medlem i DIS. Medlemsavgift gäller för kalenderår. Ny medlem, som inträder under tiden 1/10 - 31/12, registreras som medlem för påföljande år.

3. VERKSAMHETSÅR, REVISION

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden
1 januari – 31 december
. Verksamhetsbe-rättelse skall avges och revision genomföras inom 30 dagar efter verksamhetsårets slut. För revision utses två revisorer jämte en ersättare. Revisorerna äger rätt att när som helst under året få tillgång till föreningens räkenskaper och styrelsens be-slut.

4. STYRELSE

Föreningens styrelse skall utgöras av ordförande, vald för tiden intill nästa årsmöte, samt jämnt antal övriga ledamöter, lägst fyra och högst åtta. Ledamöter väljs med halva antalet årsvis för två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt de övriga funktionärer den
finner behövligt. Styrelsen utser också firmatecknare. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet är närvarande.

5. FÖRENINGSMÖTEN

a. Föreningen har två stadgemässiga möten, ett vårmöte och ett höstmöte. Vårmötet är årsmöte och skall genomföras enligt p.6 i dessa stadgar. I övrigt hålls föreningsmöte när styrelsen så finner lämpligt eller då minst 10 % av föreningens medlemmar samfällt påfordrar.

b. Kallelse till stadgemässigt föreningsmöte
skall jämte dagordning och övriga handlingar vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. Kallelse kan ske medelst annons i DIS-VÄST medlemsblad.

c. Beslut vid föreningsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av sittande ordförande.

6. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte skall äga rum senast den 31 mars. Motioner till årsmötet skall för att kunna behandlas vara styrelsen tillhanda senast 31 december, dvs före verksamhetsårets slut. Inlämnad motion skall tillsammans med styrelsens yttrande biläggas kallelsen till årsmötet. Vid årsmötet skall minst följande ärenden behandlas:
- val för mötet av ordförande, sekreterare och
två justerare
- styrelsens verksamhetsberättelse - bokslut, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet
- beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
- val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte
- val av halva antalet övriga ledarmöter i styrelsen (2 år)
- val av suppleanter i styrelsen (1 år)
- ev fyllnadsval - val av revisorer jämte suppleant
- val av valberedning
- behandling av förslag från styrelsen och/eller inkomna motioner
- fastställande av budget och beslut om årsavgift.

7. STADGAR

Föreningens verksamhet regleras i stadgar som fastställs av föreningens årsmöte. Ändring av föreningens stadgar skall, för att äga giltighet, beslutas av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Minst 30 dagar skall förflyta mellan besluten.

8. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen erfordras beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara årsmöte. Mellan besluten skall minst 30 dagar förflyta. Föreningens kvarvarande medel skall tillfalla andra släktforskarföreningar med verksamhet inom regionen.

---------------


Senast uppdaterad: 10 Augusti 2009

Överst på denna sida
Till startsidan